Δ. Βόλου

Δ/νση Υπ. Δόμησης

Τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου

Επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια - Αποφάσεις

⚠ Σημείωση:
.