Δ. Βόλου

Δ/νση Υπ. Δόμησης

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Μελέτη ανασύνταξης του Γ΄ κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής της Αγ. Παρασκευής

⚠ Σημείωση:
Παρακαλούμε συμπληρώστε, εφόσον γνωρίζετε, τον ΚΑΕΚ του Εθνικού Κτηματολογίου στη Δήλωση Ιδιοκτησίας που θα υποβάλλετε για κάθε ακίνητο.