Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 Τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου

Τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου

Η υπηρεσία του Τμήματος διεξάγεται με την άμεση και υπεύθυνη καθοδήγηση του προϊσταμένου του. Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του Τμήματος διαγράφονται, σε γενικές γραμμές, ως εξής:

  • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται και εφαρμόζει μηχανισμούς και συστήματα για τον έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η συνέπεια των κατασκευών προς τις διατάξεις των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
  • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται και εφαρμόζει μηχανισμούς και συστήματα για τον έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων.
  • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το γενικό οικοδομικό κανονισμό. Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές.
  • Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
  • Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, εισηγείται την επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων ποινών κατά την κείμενη νομοθεσία.
  • Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση σφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ.

Επίσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού:

  • Μεριμνά για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, την επιβολή διοικητικών και χρηματικών ποινών που έχουν σχέση με την αυθαίρετη δόμηση, ενώ τηρεί τη διαδικασία κατεδαφίσεων.
  • Τηρεί τη σχετική διαδικασία θεώρησης των εντύπων των οικοδομικών αδειών για ηλεκτροδότηση – υδροδότηση.      

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας | Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS