Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Η υπηρεσία του Τμήματος διεξάγεται με την άμεση και υπεύθυνη καθοδήγηση του προϊσταμένου του. Ο προϊστάμενος:

Μεριμνά για την έκδοση των ζητούμενων αδειών, με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Μεριμνά για τον έλεγχο εφαρμογής των εκδοθεισών αδειών.

Αρμοδιότητες Γραμματείας

 • Τηρεί τα βιβλία διακίνησης των μελετών και έκδοσης των οικοδομικών αδειών καθώς και το αρχείο του τμήματος (ηλεκτρονικό και κλασικό).
 • Ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων φακέλων και τους καταχωρίζει σε αντίστοιχα βιβλία (διακίνησης, προελέγχου κ.λπ.)
 • Παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους σχετικές με το αρχείο και χορηγεί ακριβή αντίγραφα.

Αρμοδιότητες εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών
Η υπηρεσία του Τμήματος διεξάγεται με την άμεση και υπεύθυνη καθοδήγηση του προϊσταμένου του. Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του Τμήματος διαγράφονται, σε γενικές γραμμές, ως εξής:

 • Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών και ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Εκδίδει και αναθεωρεί και τις οικοδομικές άδειες και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά Μητρώα και στοιχεία. Επίσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού:
  Παρέχει πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικές με την εφαρμογή του ΓΟΚ.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση νομολογίας και ταξινόμηση των εκάστοτε διατάξεων, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομίας. Αρμοδιότητες αδειών εγκαταστάσεων και τεχνικών επαγγελματικών αδειών
 • Χορηγεί τις άδειες δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες.
 • Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.      

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας | Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS