Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Η υπηρεσία του τμήματος διεξάγεται με την άμεση και υπεύθυνη καθοδήγηση του προϊσταμένου αυτού. Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε
γενικές γραμμές ως εξής:

 • Εποπτεύει την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
 • Εισηγείται επεκτάσεις, τροποποιήσεις, αναμορφώσεις του πολεοδομικού σχεδίου.
 • Επιμελείται της εφαρμογής του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των ΣΧΟΑΠ.

Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη του Ρυθμιστικού Σχεδίου, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των ΣΧΟΑΠ του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση /τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων /αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 • Τηρεί αρχεία με τα ισχύοντα στον τομέα της πολεοδομίας στην περιοχή του Δήμου (νομοθεσία, χάρτες, σχέδια, μελέτες κ.λπ.).
 • Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν ιδίως:

 1. Την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης
 2. Την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής.
 3. Τη γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό.

Επίσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού:

 • Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τη εξέλιξη της πόλης.
 • Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου του τμήματος.
 • Ασχολείται με την επέκταση, τροποποίηση και αναμόρφωση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, των ΖΟΕ, του εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου.
 • Τηρεί ενημερωμένο αρχείο αποφάσεων των αρμοδίων επιτροπών και δικαστηρίων, σχετικά με τον καθορισμό των διοικητικών ορίων του Δήμου. Αρμοδιότητες Εφαρμογής Σχεδίου
 • Μεριμνά για την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων στο πλαίσιο επεκτάσεων και τροποποιήσεων των σχεδίων πόλης, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

 • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
 • Τη σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
 • Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
 • Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
 • Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
 • Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
 • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος.
 • Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους.

Επίσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού:

 • Ασχολείται με τη διάνοιξη των οδών της πόλης από πλευράς εφαρμογής σχεδίου πόλης.
 • Ασχολείται με την εποπτεία και σύνταξη των πράξεων εφαρμογής του Ν. 1337/83 και διορθωτικών πράξεων αυτών.

Αρμοδιότητες Κτηματολογίου και Δημοτικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

 • Ασχολείται, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων, με την τήρηση Κτηματολογίου της Δημοτικής περιουσίας.
 • Το Δημοτικό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, αναλύει αποδίδει δεδομένα, δημιουργεί σχέδιο πόλης και κτηματολόγιο σε σύγχρονη βάση, εξυπηρετεί την οργάνωση του Δήμου Βόλου πάνω σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εκτέλεσης, διαχείρισης, ελέγχου ενημέρωσης, αναθεώρησης και λήψης αποφάσεων σχετικά με έργα και επεμβάσεις στο δημοτικό χώρο.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Πληροφορικής – Μηχανογράφησης του Δήμου, τόσο σε θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, όσο και στην παροχή του απαραίτητου υλικού, (χαρτογραφικού υπόβαθρου, συσχετιζόμενων βάσεων δεδομένων κ.λπ.) για τη λειτουργία όσων υπηρεσιών του Δήμου απαιτείται να χρησιμοποιήσουν Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS).      

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας | Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS