Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 Γραφείο Διευθυντή - Γραμματεία

Ο Διευθυντής Πολεοδομίας προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης αυτής δίδοντας προς αυτές τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές. Υπό την ενιαία δε διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτού ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπηρεσιών αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού και των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων:

  • Εποπτεύει την εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως και παρακολουθεί την λειτουργία των αρμοδίων υπηρεσιών εφαρμογής του.
  • Εποπτεύει τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών και μεριμνά για τον έλεγχο εφαρμογής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Μελετά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση λειτουργίας των υπηρεσιών της Πολεοδομίας του Δήμου.
  • Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την πρόβλεψη πιστώσεων που αφορούν τη λειτουργία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
  • Διαχειρίζεται τις πιστώσεις που διατίθενται για εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητάς του.

Γραφείο Γραμματείας

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Διεύθυνση (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.)

Παρέχει γενικές πληροφορίες στο κοινό και ακριβή αντίγραφα του αρχείου του.

Συγκεντρώνει τις αιτήσεις εκδήλωσης αναγκών σε προμήθειες ειδών από τις επί μέρους διοικητικές ενότητες της Διεύθυνσης
      

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας | Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS